Referat generalforsamlingReferat fra Den Ordinære Generalforsamling den 20. september 2023:

 

Punkt 1: Formand Peter Stougaard bød velkommen og foreslog Ernst Mortensen til at lede generalforsamlingen. Der var fuld opbakning. Ernst takkede for valget og konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt indkaldt.

Dirigenten meddelte, at alle jo var bekendt med dagsordenen fra hjemmesiden, og herefter fortsatte man til punkt 2, som var formandens beretning.


Punkt 2: Peter Stougaard fik ordet og havde følgende kommentarer til årets forløb i Senior Motion & Samvær:

Vi har omdelt byfestmagasiner og solgt lodsedler – der blev arrangeret fællesspisning til byfestens oktoberfest - der var åbent hus under byfesten -  afholdt julefrokost i Caféen -  deltaget i byfestudvalget - arrangeret vinterbadning - arrangeret fællessang med Bente Busk - serveret i MCH Sport 22 - deltaget i diverse møder i fællesforeningen i KLG - arrangeret forårsafslutningsfest - med hjælp af Jette, Gurli og Frank har vi arrangeret gåture i sommerperioden - vi har igen, igen kæmpet med skolen om at bevare vore tider i hallerne.

Formandens beretning blev godkendt.


Punkt 3: Fremlæggelse af regnskab til godkendelse, hvor Vita Nielsen gennemgik diverse posteringer med forklaringer. Regnskabet blev godkendt.


Punkt 4: Næste års budget blev fremlagt og godkendt.


Punkt 5: Behandling af indkomne forslag konstaterede dirigenten, der ikke var modtaget nogle fra medlemmerne, men bestyrelsen havde vedlagt et skriftlig forslag om at ændre § 12, så regnskabsåret blev ændret til fremtidigt at være ”§ 12 Foreningens regnskabsår er 1. september til 31. august”. Godkendt.


Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. Det blev hurtig overstået:

På valg var Peter Stougaard og Kurt Smed. De blev begge genvalgt for de næste 2 år.

Suppleant til bestyrelsen blev Rita Nørlund Mikkelsen genvalgt for næste år.


Punkt 7: Finn Porsgaard blev genvalgt som revisor, og som ny revisorsuppleant blev valgt Lene Bjerremann.


Under punkt 8 eventuelt kom bestyrelsen med en opfordring om at melde sig, hvis nogle kunne hjælpe med at vedligeholde vores hjemmeside og modernisere den, da Helge Lund gerne ville fritages. Lene Bjerremann var positiv, og Kurt sørger for at få skabt forbindelsen, så der kommer en overtagelse som administrator.