Vedtægter

Vedtægter for KLG Senior Motion & Samvær


§1. Foreningens navn er ”KLG Senior Motion & Samvær". Foreningen er hjemmehørende i Lind, 7400 Herning. Foreningen blev dannet i 2014. Åbent hus første gang var den 9. september 2014.


§2. Foreningens formål er at skabe grundlag for et sundt og positivt fællesskab, fortrinsvis for seniorer, ved motion og samvær.


§3. Foreningen er tilknyttet KLG og er derved undergivet denne organisations vedtægter.


§4. Enhver kan blive medlem af foreningen.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Hvert medlem har én stemme på foreningens generalforsamling. Generalforsamlingens sager afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemsrepræsentanter, jf. dog § 8.

Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger.


§5. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer.

Generalforsamlingen vælger medlemmer af bestyrelsen for en 2-årig periode.

På lige år vælges 3 medlemmer og på ulige år vælges 2 medlemmer.

Der vælges endvidere en suppleant for 1 år.


§6. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen varetager foreningens drift, og repræsenterer foreningen i alle sager, og handler på dennes vegne.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. I disse udvalg kan udpeges personer, der ikke er medlemmer af bestyrelsen.

Nedsatte udvalg giver indstilling til bestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse.

Bestyrelsens beslutning træffes ved almindelig stemmeflertal.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Der føres protokol over bestyrelsens møder. Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer ved starten på det efterfølgende bestyrelsesmøde.


§7. Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af september måned, og indkaldes skriftligt til medlemmerne med 14 dages varsel. Den skriftlige dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4. Godkendelse af det kommende års budget.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant, jf. § 5.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Alle forslag skal være skriftlige.


§8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt anmoder herom, eller når bestyrelsen finder det påkrævet.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel. Der skal af den udsendte dagsorden fremgå, hvilke punkter der skal behandles på mødet.


§9.  Beslutning om ændringer af vedtægter og foreningens opløsning kræver, at generalforsamlingen vedtager forslaget med 2/3 stemmeflertal. Sådanne vedtagelser kræver, at 4/5 af medlemmerne er repræsenteret. Er dette ikke tilfældet indkaldes til et nyt møde, hvor forslaget kan vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

Der skal være mindst 14 dage mellem de 2 møder.


§10.  I tilfælde af foreningens opløsning anvendes en eventuel formue til idrætslige og andre kulturelle aktiviteter i Lind-området.


§11.  For foreningens forpligtigelser indestår foreningens formue. Der kan ikke gøres økonomisk ansvar gældende mod foreningens ledelse.


§12.  Foreningens regnskabsår er fra den 1. september til den 31. august.

Regnskabet revideres af foreningens revisor. Valg af revisor og revisorsuppleant foretages på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen.

Gældende vedtægter fra den 20. september 2023.